فرم ورود اعضا

نام و مشخصات آثار ثبت شده استان البرز

نوشته شده توسط مدیر سایت. ارسال در تاریخ فرهنگ هنر

کرج - آدران - 5 کيلومتري جاده کرج چالوس - پل خواب - روستاي ورزان بنا معاصر امامزاده ابراهيم و محمد تقي 
کرج - محمد آباد - زمينهاي بنياد شهر سازي صفوي امامزاده احمد و محمود 
کرج - اشتهارد - روستاي پلنگ آباد قرن هشتم امامزاده پلنگ آباد 
دهستان کمال آباد - روستاي آتشگاه

موقعيت اثر قدمت نام اثر 
کرج - روبروي سه راه قلمستان - شهرک شهيد فهميده قاجاري آسياب برجي 
کرج - آدران - ارنگه - روستاي خور - جنوب روستا قاجاري آسياب قديمي 
کرج - دهستان کمال آباد - روستاي هلجرد قاجاري آسياب هلجرد 
کرج - دو کيلومتري شمال گچسر اسلامي آهنين راه و پل سنگي 
کرج - آدران - 7 کيلومتري جاده کرج چالوس - پل خواب - روستاي کلوان سر بنا معاصر امامزاده ابراهيم 
کرج - آدران - 5 کيلومتري جاده کرج چالوس - پل خواب - روستاي ورزان بنا معاصر امامزاده ابراهيم و محمد تقي 
کرج - محمد آباد - زمينهاي بنياد شهر سازي صفوي امامزاده احمد و محمود 
کرج - اشتهارد - روستاي پلنگ آباد قرن هشتم امامزاده پلنگ آباد 
دهستان کمال آباد - روستاي آتشگاه بنا معاصر ، عمر درخن 2000 سال امامزاده پير پيران و درخت کهن 
کرج - گرمدره - کلاک بالا بنا معاصر امامزاده تقي 
کرج - آدران - مرکز روستاي ارنگه قاجاري امامزاده جعفر 
کرج - دهستان آدران - جنوب روستاي کندور قاجاري امامزاده چهل دختر 
کرج - کيلومتر 55 جاده کرج چالوس - روستاي حسنکدر صفوي ، بنا معاصر امامزاده حسن 
کرج - بلوار امامزاده حسن صفوي ، بنا معاصر امامزاده حسن 
کرج - گرمدره - اول جاده قديم کرج صفوي ، بنا معاصر امامزاده حيدر 
کرج - اشتهارد - سه راه روستاي جارو قاجار ، بنا معاصر امامزاده رزاق چهار طاق ( امامزاده حبيب اله ) 
کرج - آدران - 7 کيلومتري جاده کرج چالوس - پل خواب - روستاي کلها صفوي ، بنا قاجاري امامزاده رضي الدين 
کرج - 38 کيلومتري جاده کرج چالوس - تکيه سپهسالار اوايل اسلامي ، بنا قاجاري امامزاده سپهسالار 
کرج - ابهرک - ارنگه از دهستان آدران صفوي امامزاده سليمان 
کرج - دهستان آدران - جنوب روستاي کندور قاجاري امامزاده سيد ابراهيم 
کرج - آدران - روستاي گوراب ( جوراب ) ارنگه صفوي ، بنا معاصر امامزاده شاهزاده حسين 
کرج - دهستان آدران - روستاي ارنگه - روستاي خور صفوي ، بنا معاصر امامزاده شاهزاده عسگري 
کرج - مهرشهر صفوي ، بنا معاصر امامزاده طاهر 
کرج - مهرشهر - علي آباد گوته قاجاري ، بنا معاصر امامزاده عبد اله 
کرج - دهستان آدران - مرکز روستاي کندور قاجاري ، بنا معاصر امامزاده عبد له و طاهر 
کرج - محمد آباد - دشت بهشت - کوچه ميثم تمار بنا معاصر امامزاده غيبي 
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستاي محمد آباد قاجار ، بنا معاصر امامزاده قاسم 
کرج - آدران - روستاي سيجان ارگنه صفوي ، بنا معاصر امامزاده محمد 
کرج - حصارک صفوي ، بنا معاصر امامزاده محمد حصارک 
کرج - آدران - 6 کيلومتري جاده کرج چالوس - شمال پل روستاي ليلستان بنا معاصر امامزاده هاشم و هارون 
کرج - روستاي ميدانک - کيلومتر 60 جاده چالوس قاجاريه برج سنگي ميدانک 
کرج - اشتهارد - شهر اشتهارد - ميدان امام خميني اواخر صفوي بقعه امامزاده ام کبري و ام صغري 
کرج - اشتهارد - مرکز دهستان پلنگ آباد از بخش اشتهارد صفوي بقعه امامزاده ام رحمان و امامزاده زيد ( سه گنبدان ) 
کرج - اشتهارد - 10 کيلومتري شرق اشتهارد و کنار جاده آسفالته کرج - اشتهارد قرن 7 و 8 و 9 هجري بقعه شاهزاده سليمان 
کرج - 25 کطلومتري جنوب شرقي سد فرعي اميرکبير در حاشيه قريه گوراب آخر تيموري بقعه و درختان کهنسال شاهزاده حسين گوراب 
کرج - مدخل ورودي جاده کرج به چالوس سلجوقي پل تاريخي کرج 
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستاي محمد آباد سده 5 تا 9 ه.ق تپه امامزاده قاسم 
کرج - محمد آباد - دشت بهشت - کوچه ميثم تمار تپه باستاني دشت بهشت 
کرج - اشتهارد - روستاي رحمانيه ( پلنگ آباد ) تاريخي ، اسلامي تپه پلنگ آباد ( تپه باستاني ) 
کرج - اشتهارد - روستاي خرم آباد - ضلع جنوبي روستا و کنار جاده کرج اشتهارد دوران تاريخي تا اواسط اسلامي تپه باستاني خرم آباد 
کرج - شهرستانک - دو کيلومتري غرب دره گل گيله دوران تاريخي تپه شنستون 
کرج - اشتهارد - روستاي علي آباد ( شمال اشتهارد ) قرن 5 تا 6 ه.ق تپه علي آباد 
کرج - اشتهارد - 5 کيلومتري جنوب پليس را اشتهارد اسلامي تپه کرد چشمه 
کرج - دهستان کمال آباد - 10 کيلومتري شمال قلمستان کرج - روستاي آتشگاه تاريخي ، اسلامي تپه مهدي خاني 
کرج - محمد آباد - زمينهاي بنياد شهر سازي دوره اسلامي ( سده 7 و 8 و 9 ه.ق ) تپه هاي امامزاده احمد و محمود 
کرج - 15 کيلومتري شمال قلمستان کرج آتشگاه - روستاي حسن بد چشم تاريخي تپه هاي باستاني حسن بد چشم 
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستاي کوي راشته سده هاي 5 تا 9 ه.ق تپه هاي باستاني راشته 
کرج - محمد آباد - زندان قزل حصار صفوي تپه هاي قزل حصار 
کرج - جاده چالوس - يک کيلومتري غرب ورودي تونل کندوان صفوي تپه هاي کندوان 
کرج - آدران - کيلومتر 8 جاده چالوس - غرب روستاط کندور تاريخي ، اسلامي تپه هاي کندور 
کرج - مهرشهر - انتهاي خيابان دهم گلستانک - کوچه ميثم تمار تاريخي ، اسلامي تپه هاي گلستانک 
کرج - اشتهارد - روستاي مراد تپه پيش از تاريخ - تاريخي ، اسلامي تپه هاي مراد تپه 
کرج - مهرشهر - جنوب مهرشهر - انتهاي خيابان بوستان - روستاي حسين آباد هزاره سوم و چهارم ق.م تپه باستاني آق تپه 
کرج - 11 کيلومتري غربي کرج - ماهدشت ( مرد آباد ) انتهاي خيابان نصر از هزاره پنجم تا سوم ق.م تپه باستاني مرد آباد 
کرج - دهستان آدران - روستاي ارنگه - روستاي خور صفوي تپه تله اسکي 
کرج - دهستان آدران - روستاي ارنگه - روستاي خور صفوي تپه دزد بر 
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستاي کوي راشته 800 ساله چنار حصار 
کرج - اشتهارد - ميدان امام خميني ( ره ) قاجاريه حسينيه سياديه 
کرج - اول جاده چالوس - روستاي بيلغمان صفوي ، قاجاري حمام بيلغمان 
کرج - مرکز شهر کرج - محله قدطمي مصباح اوايل قاجاري حمام مصباح 
کرج - دهستان کمال آباد - روستاي هلجرد صفوي ، قاجاري حمام هلجرد 
کرج - آدران - روستاي گوراب ( جوراب ) ارنگه عمر 800 سال درخت امامزاده 
کرج - روستاي حصار - خط يک حصار عمر 800 سال درخت چهار کهن حصار 
کرج - دهستان کمال آباد - روستاي هلجرد عمر 800 سال درخت چهار کهن هلجرد 
کرج - گوهردشت - بلوار اصلي گوهردشت عمر 1300 سال درخت سرو کهن 
کرج - دهستان آدران - مرکز روستاي نوجان ( کيلومتر 3 جاده کرج چالوس ) عمر 800 سال درخت قديمي 
کرج - دهستان نساء - روستاي ولايت رود عمر 800 سال درختهاي کهن آقادار 
کرج - 4 کيلومتري غرب گچسر دوره دوم زمين شناسي غار يخ مراد 
کرج - آسارا - کيلومتر 36 جاده کرج چالوس دوران دوم زمين شناسي غارهاي ري زمين و سيراچال 
کرج - دهستان آدران - غرب روستاي ارگنه - کيلومتر 15 جاده کرج چالوس از صفوي تا کنون قبرستان قديمي 
کرج - دهستان آدران - مرکز روستاط کندور از صفوي تا کنون قبرستان قديمي 
کرج - دهستان آدران - ابهرک - ارنگه تاريخي قبرستان گبري کچان 
کرج - دهستان کمال آباد - روستاي هلجرد تاريخي ، اسلامي قبرستان هلجرد 
کرج - دهستان نساء - روستاي ولايت رود قاجاري ، بنا معاصر قدمتگاه آقا سيد علاء الدين 
کرج - مهرشهر کرج - علي آباد گوته پيش از تاريخ - تاريخي ، اسلامي قشلاق تپه ( اوج تپه ) 
کرج - اشتهارد - 5 کيلومتري جنوب مختار آباد سده هاي 5 تا 9 ه.ق قلعه ( بز قلعه ) 
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستاي کوي راشته صفوي ، قاجاري قلعه اربابي 
کرج - اشتهارد - روستاي رحمانيه ( پلنگ آباد ) صفوي ، قاجاري قلعه پلنگ آباد 
کرج - نساء - بالاي تونل تنگ گسيل - کيلومتر 51 جاده کرج چالوس قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه تنگ گسيل 
کرج - محمد آباد - روستاي حسين آباد صفوي ، قاجاري قلعه حيدر آباد 
کرج - شهرستانک - شمال دره گل گيله - نوک قلعه شهرستانک قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه دزد بند 
کرج - گرمدره - کلاک بالا قاجاري قلعه روستاي کلاک 
کرج - آسارا - کيلومتر 36 جاده کرج چالوس قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه ري زمين 
کرج - دهستان آدران - بالاي صخره ها - مشرف به غرب کرج قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه شاه دژ ( شاه دزد ) 
کرج - انتهاي حد غربي پل جديد و پل قديمي قاجاري قلعه صمصام 
کرج - اشتهارد - روستاي قزل حصار قاجاري قلعه قزل حصار 
کرج - گرمدره - کلاک بالا قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه کلاک 
کرج - محل فعلي کتابخانه دانشکذه کشاورزي کرج قاجاري کاخ سليمانيه 
کرج - شهرستانک - کنار جاده کرج چالوس قاجاريه کاخ شهرستانک 
کرج - گچسر رضا شاهي کاخ گچسر 
کرج - مهرشهر دوره پهلوي کاخ مرواريد ( شمس ) 
کرج - مرکز شهرستان کرج صفوي کاروانسراي شاه عباسی کرج 
کرج - جاده چالوس - يک کيلومتري غرب ورودي تونل کندوان قاجاري کاروانسراي کندوان 
کرج - اول جاده چالوس - روستاي بيلغمان صفوط ، قاجاري کوره آجر پزي 
کرج - 3 کيلومتري جنوب گچسر قاجاري به بعد کوره هاي گچ پزي گچسر 
کرج - دهستان آدران - روستاي ارنگه - روستاي خور قاجاري مسجد جامع 
کرج - دهستان کمال آباد - روستاي هلجرد قاجاري مسجد هلجرد

درباره ی سایت اشتهارد

logo

سايت اطلاع رسانی اشتهارد  www.eshtehard.net  باهدف ايجاد بستر مناسب جهت درج اخبار واطلاعات مورد نياز مخاطبان خود در سال 1385 تاسيس گرديد

اين سايت جهت غني نمودن اطلاعات بازديد کنندگان خود بخشهای گالری تصاویر | انجمن های اشتهارد | اخبار | دریافت فایل | نظر سنجی | مقالات | لينکهاي وب | نقشه گوگل | بازي | که درزمينه هاي مختلف جمع آوري و تدوين شده است را بصورت رايگان در  اختيارتمام بازديد کنندگان قرار مي دهد. logo-samandehi